Czekamy na Ciebie!!!
...

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM W LIPNICY WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  Podstawa prawna:

  1. Rozdział 2a - art. 20l ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 Nr 256, poz 2156.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz. U. z 2017 poz 586.)
  3. Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

 § 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

 § 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest:

  1. na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego,
  2. z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania - kandydaci rejestrują się samodzielnie na stroni rekrutacji elektronicznej, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

 § 3.Termin rekrutacji:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

od 10 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

 ----------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.

od 10 lipca do 2 sierpnia  2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017 r. godz. 12.00

4 sierpnia 2017 r.  godz. 12.00

5.

Wydanie przez Technikum skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00

od 4 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 8 sierpnia 2017  r.  godz.15.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprze dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku Technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 5 lipca 2017 r. do godz.15.00

do 21 sierpnia 2017 r. do godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r. godz.12.00

28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

7 lipca 2017 r.

28 sierpnia 2017 r.

 

 

  § 4. Do dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku Technikum dodatkowo zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy dołączyć 3 fotografie.

  § 5. W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest uruchomienie:

  1) w Liceum Ogólnokształcącym dwóch oddziałów klasy pierwsze - limit po 24 uczniów:
-  oddział „a” z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia i język angielski lub matematyka, fizyka i język angielski,
-  oddział „b” z przedmiotami rozszerzonymi:
   grupa przyrodnicza:  biologia, geografia i język angielski lub biologia, chemia i język angielski,
   grupa humanistyczna: język polski, historia  i język angielski,
2) w Technikum jednego oddziału klasy pierwszej w zawodzie technik budownictwa
   z rozszerzoną matematyką i fizyką – limit 24 uczniów.

  § 6. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji.

  § 7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

1) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:

a)  języka polskiego,

b)  historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)  matematyki,

d)  przedmiotów przyrodniczych,

e)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 

    - mnoży się przez 0,2

2)  80 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w rekrutacji do danego oddziału. Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:

a)      za ocenę celującą         –     20 punktów,

b)      za ocenę bardzo dobrą –     16 punktów,

c)      za ocenę dobrą            –      12 punktów,

d)     za ocenę dostateczną   -        8 punktów,

e)      za ocenę dopuszczającą   -    2 punkty

3) Do rekrutacji liczone są punkty za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

a) w Liceum Ogólnokształcącym – język polski, język angielski, matematyka oraz kolejne zajęcia  realizowane w zakresie rozszerzonym zgodnie z profilem kształcenia, tj. fizyka, geografia, biologia, chemia oraz historia,

b) w Technikum - – język polski, matematyka, język angielski i informatyka,

4)  co najwyżej 20 pkt. - za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przy czym:

  •  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
  •  za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień zgodnie z § 7 rozporządzenia wymienionego w pkt 2 podstawy prawnej niniejszego regulaminu.
  • za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu  - 2 punkty,

5)  Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 10 rozporządzenia wymienionego w pkt 2 podstawy prawnej niniejszego regulaminu.

  § 7. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wykaz i konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty  znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

  § 8. Lista przyjętych do każdej ze szkół jest tworzona zgodnie z zasadą umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

  § 9  Komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne kieruje się zasadą, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

  § 10. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który sprawuje bezpośredni nadzór nad jej pracą.

  § 11.Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatom odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w terminie 3 dni od ogłoszenia list przyjętych do klas pierwszych.

  § 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

 

 
Początek strony